Aktualny wykaz urzędów polskich miast i gmin, lista urzędów gmin, lista urzędów miast, adres urzędu gminy, telefon do gminy, adres mailowy gminy, fax gminy, strona internetowa urzędu gminy, adres mailowy urzędu gminy, informacje o urzędzie gminy, informacje o gminie, przetargi w gminie, szkoły w gminie, instytucje gminne

Inwestycje w gminie

Według 64% Polaków najważniejszą korzyścią dla społeczeństwa wynikającą z korzystania z czystej energii jest ochrona środowiska naturalnego – wynika z raportu przeprowadzonego przez TNS OBOP w ramach Ogólnopolskiego Programu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych. Jednak inwestowanie w proekologiczne rozwiązania energetyczne, jak np. farmy wiatrowe, kolektory słoneczne, czy elektrownie wodne to nie tylko korzyści mające znaczenie dla ochrony środowiska. To także inwestycja w rozwój ekonomiczny i gospodarczy regionu, a co za tym idzie rozwój zamieszkującej go społeczności. Proekologiczne inwestycje w gminie przyczyniają się m.in. do zmniejszenia wydatków na energię, a wówczas zaoszczędzone pieniądze gmina może przeznaczyć na inne potrzeby, jak np. inwestycje, zagęszczenie sieci szkół, domów kultury, organizację imprez i integrację lokalnej społeczności.

Pożyczka dla gminy

Od 1 stycznia 2011 roku jednostki samorządu terytorialnego obowiązują nowe zasady składania wniosków o uzyskanie pożyczki z budżetu państwa – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

Wynika to z rozporządzenia ministra finansów w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych. Rozporządzenie określa szczegółowo, jakie dane powinny zostać zawarte we wniosku o udzielenie pożyczki oraz jakie dokumenty należy dołączyć do takiego wniosku.

Jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać pożyczkę z budżetu państwa, jeśli realizuje program naprawczy albo przygotowuje się do realizacji takiego programu. Ponadto uzyskanie pożyczki jest możliwe, jeśli z analizy programu naprawczego wynika, że nastąpi poprawa sytuacji finansowej jednostki, a pożyczka ta zostanie spłacona.

Kto może prowadzić księgowość szkoły ?

Księgowość szkoły może prowadzić pracownik urzędu gminy legitymujący się wymaganymi kwalifikacjami, posiadający imienne upoważnienie dyrektora szkoły. Organ prowadzący może podjąć decyzję o wspólnym prowadzeniu obsługi finansowej szkół przez pracowników urzędu gminy. Decyzja podejmowana jest w formie uchwały rady gminy (art. 5 ust. 9 UoSO). Równocześnie dyrektorzy szkół muszą upoważnić wskazanego pracownika (pracowników) gminy do wykonywania czynności w zakresie obsługi finansowej przypisanych głównemu księgowemu. W takim przypadku jednak osoba, którą dyrektor upoważnił do prowadzenia księgowości szkoły, pozostaje pracownikiem gminy (a nie szkoły).

Kredyt na inwestycje komunalne

Pod koniec marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków i trybu udzielania przez BGK kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

Ocena urzędu

Jak oceniamy swój urząd gminy? Możecie odpowiadać w komentarzach

Kredytowanie inwestycji w gminie

Kredyty są jedną z najważniejszych form finansowania i umożliwiają realizację większych działań inwestycyjnych oraz pozwalają gminom przyspieszyć ukończenie inwestycji. Planowane zadania wymagają działań pochłaniających ogromny kapitał dlatego zaciągnięcie kredytu może przynieść gminie wymierne korzyści. Realizacja inwestycji często nie jest więc możliwa przy wykorzystaniu tylko środków własnych gmin dlatego tak istotne jest pozyskanie kredytu na inwestycje. Środki samej gminy są ograniczone, często nie wystarczają nawet na bieżące wydatki. Działalność inwestycyjna samorządu lokalnego nie jest możliwa bez udziału środków pomocowych bądź zewnętrznego systemu zasilania czyli przede wszystkim kredytu.

kryteria oceny atrakcyjności gruntu dla inwestora

• uregulowany stan prawny
• przeznaczenie pod działalność produkcyjną w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego,
• odrolnienie i odlesienie,
• pełne wyposażenie w infrastrukturę techniczną, doprowadzoną do granic działki
• położenie w pobliżu drogi szybkiego ruchu,
• dobry dojazd do granic działki,
• płaskie ukształtowanie terenu, kształt działki zbliżony do prostokąta,

Ogólne informacje o Gminie i jej zadaniach

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania te dzielimy na własne - nadane ustawowo i zlecone - przydzielane przez władze państwowe.
Mieszkańcy uczestniczą w sprawowaniu władzy na terenie swojej gminy poprzez głosowanie: w wyborach samorządowych oraz referendum lokalnym lub za pośrednictwem organów gminy.
Gmina realizuje dwa rodzaje zadań: własne i zlecone
I zadania własne- zadania publiczne wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego, które służą zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Mogą one być:
a) obowiązkowe:
- gmina nie może zrezygnować z ich realizacji, musi zapewnić w budżecie środki na ich realizowanie; przyczyna: dążenie do zapewnienia mieszkańcom świadczeń publicznych o charakterze elementarnym
b) fakultatywne:
- gmina realizuje je w takim zakresie, w jakim jest to możliwe ze względu na środki posiadane w budżecie oraz lokalne potrzeb
Zadania własne obejmują sprawy :
1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej
2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymaniu czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz
4. lokalnego transportu zbiorowego
5. ochrony zdrowia
6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych
7. gminnego budownictwa mieszkaniowego
8. edukacji publicznej
9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
11. targowisk i hal targowych
12. zieleni gminnej i zadrzewnej
13. cmentarzy gminnych
14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego
15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej
17. wspierana i upowszechnianie idei samorządowej
18. promocji gminy
19. współpracy z organizacjami pozarządowymi
20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw
II zadania zlecone- inne zadania publiczne wynikające z uzasadnionych potrzeb państwa ustawowo zlecone do wykonania jednostkom samorządu terytorialnego. Są:
a) przekazywane na mocy regulacji ustawowej
b) przekazywane w drodze porozumień między jednostką samorządu terytorialnego a administracją rządową.

Wydział Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego - zadania

Do zadań Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego należy:
pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i udział w programach, przygotowanie ,prowadzenie i rozliczanie projektów finansowanych ze środków zewnetrznych
planowanie i realizacja inwestycji gminnych,remontów i modernizacji obiektów komunalnych oraz infrastruktury na środowiska
zagospodarowanie przestrzenne na terenie Gminy
gospodarka wodna na terenie Gminy
ochrona przyrody
gospodarka rolna i leśna
gospodarka łowiecka
nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych,prac interwencyjnych,przygotowania zawodowego
realizacja prawa budowlanego w zakresie należącym do zadań Gminy
ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
gospodarka dotycząca dróg gminnych, ulic, placów, przepustów,parkingów, targowisk, pomników i cmentarzywojennych oraz ich ewidencja
gospodarka nieruchomościami i ich ewidencja
utrzymanie porzadku i czystości w Gminie w tym gospodarka odpadami i gospodarka ściekowa
realizacja zadań gminy w zakresie ochrony przeciwpozarowej,w tym nadzór merytoryczny nad organizacja i funkcjonowaniem jednostek ochotniczych strażypożarnych
planowanie i organizacja zaopatrzenia Gminy w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne
planowanie i organizacja zaopatrzenia Gminy w energie elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy
oswietlenie dróg i ulic na terenie gminy
organizacja kapielisk na terenie gminy
flagowanie ulic,miejsc wyznaczonych i budynków komunalnych
zawieranie umów na korzystanie z pomieszczeń w budynkach komunalnych
realizacja zadań zleconych Gminie w zwiazku z organizacja i prowadzeniem spisów rolnych
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Do zadań Wydziału Podatków i Opłat lokalnych należy:
przygotowywanie, we współpracy z Wydziałem Finansowo - Księgowym, wytycznych do opracowania budżetu gminy, zwłaszcza parametrów dotyczących dochodów budżetowych w oparciu o dane pochodzące projektów Głównego Urzędu Statystycznego projektów Ministerstwa Finansów oraz o zmiany w przepisach podatkowych,
przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy dotyczących wysokości podatków i opłat lokalnych,
przygotowywanie okresowych informacji o osiąganych dochodach, na podstawie miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej sprawozdawczości budżetowej oraz opracowywanie projektów zmian w budżecie, w części dotyczącej dochodów budżetowych,
opracowywanie harmonogramu wykonania dochodów budżetowych gminy
kontrola realizacji zaplanowanych dochodów
przygotowywanie materiałów i opinii dotyczących udzielania przez Wójta Gminy ulg uznaniowych w podatkach i innych wierzytelnościach stanowiących dochód gminy,
przygotowywanie projektów decyzji dotyczących ulg uznaniowych
prowadzenie ewidencji księgowej należności gminnych, windykacji tych należności oraz podejmowanie wszelkich działań w celu ich ściągnięcia,
prowadzenie rozliczenia rachunkowo-kasowego inkasentów,
opracowywanie projektów programów pomocowych w zakresie podatków i opłat lokalnych, zgodnie z przepisami o pomocy publicznej,
przygotowywanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej
sporządzanie list podatników, którym udzielono ulg

Wydział Spraw Obywatelskich - zadania

Do zadań Wydziału Spraw obywatelskich należy:
przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach publicznych,
współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
prowadzenie spraw związanych z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej,
realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu,
prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,
prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności,
prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów tożsamości,
prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bhp w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych,
administrowanie remizami OSP,
ewidencjonowanie działalności gospodarczej,
sporządzanie zezwoleń na wykonywanie zarobkowego przewozu osób na obszarze Gminy,
sporządzanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
koordynowanie zadań w zakresie profilaktyki zjawisk patologii społecznej,
wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej,
prowadzenie rejestracji przedpoborowych,
udział w przygotowaniu poboru i jego przeprowadzeniu,
prowadzenie spraw akcji kurierskiej,
realizacja wniosków w sprawie świadczeń rzeczowych i osobistych w czasie pokoju i wojny

GOPS-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- zadania

Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej a w szczególności:
tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, a w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej
analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenie pomocy społecznej
przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń
pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin
praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu rozwojowi
Zadania własne z zakresu pomocy społecznej:
kierowanie do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym osób wymagających opieki,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i socjalnych celowych,
przyznawanie pomocy rzeczowej,
przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb Gminy.
Zadania własne o charakterze obowiązkowym z zakresu pomocy społecznej:
udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne,
udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
praca socjalna,
sprawianie pogrzebu,
zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i warunków do realizacji żądań własnych.

Zadania urzędu stanu cywilnego

Do zadań Urzedu Stanu Cywilnego należy:

Sporzadzenie aktu urodzenia
Odtworzenie aktu urodzenia
Przyjmowanie oświadczenia o uznaniu dziecka
Oświadczenie o zmianie imienia dziecka
Małżeństwo cywilnoprawne
Małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym
Odtworzenia aktu małżeństwa
Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego
Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska meża matki
Organizacja uroczystosci jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego
Przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Wpisanie aktu urodzenia sporządzonego za granicą
Wpisanie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą
Wydawanie odpisów zupełnych lub skruconych aktów stanu cywilnego,zaswiadczeń o dokonanych w ksiegachstanu cywilnego wpisach lub ich brakuoraz zaswiadczeń o zaginięciu lub zniszczeni ksiegi stanu cywilnego
Sporzadzenia aktu zgonu
Odtworzenie aktu zgonu
Zmiana imion i nazwisk

Najczęstsze błędy w zamówieniach na usługi bankowe, popełniane przez samorządy lokalne

Samorządy coraz powszechniej udzielają zamówień na różnego rodzaju kredyty. Standardem stały się zamówienia na bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Niestety, przy prowadzeniu tych postępowań pojawia się wiele wątpliwości, a analiza specyfikacji istotnych warunków zamówienia pokazuje, że o błędy nie jest trudno.


Jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST) mają obowiązek stosowania zapisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) do zawierania umów, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Potwierdza to także art. 264 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych) stanowiący, że bankową obsługę budżetu JST wykonuje bank wybrany na zasadach określonych w Pzp. Ponadto w ust. 4 tego artykułu wskazuje się, że zarząd JST może, w granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej, zaciągać kredyty w wybranych przez siebie bankach, w trybie określonym w Pzp.
Określenie „tryb” obejmuje ustaloną w przepisach o zamówieniach publicznych metodę postępowania, której nie można stosować w oderwaniu od ogólnych zasad systemu zamówień publicznych, w tym zasady uzasadniającej wyłączenie obowiązku stosowania Pzp. Tryb jako metoda postępowania powinien mieć zastosowanie w każdej sytuacji, jednak wyłącznie w ramach zasad ogólnych zamówień publicznych.
Mając na uwadze definicję zamówienia publicznego, należy stwierdzić, że jest ono umową zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, w wykonaniu której korzyść majątkową otrzymują zarówno zamawiający – w postaci wykonanego zamówienia, jak i wykonawca – najczęściej w postaci zapłaty lub w innej, niekonieczne pieniężnej, postaci podlegającej ocenie pieniężnej.
Specyfika umowy z bankiem
Dokonując oceny, czy umowa zawarta z bankiem ma charakter umowy rzeczywiście nieodpłatnej, należy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Otóż z samego faktu niepobierania przez bank opłat za prowadzenie rachunków bankowych JST nie wynika, że świadczona przez niego usługa ma charakter całkowicie nieodpłatny. Z obsługą rachunków bankowych powiązane są najczęściej usługi dokonywania na zlecenie zamawiającego rozliczeń pieniężnych. Z tytułu ich realizacji bankowi przysługują określone prowizje stanowiące jego wynagrodzenie za dokonanie tych czynności bankowych. W konsekwencji, niepobieranie opłat za prowadzenie rachunku bankowego bank może rekompensować poprzez pobieranie opłat za dokonywanie rozliczeń finansowych.
WYŁĄCZENIA
Z zakresu stosowania Pzp wyłączono zamówienia, których wartość nie przekracza 14 tys. euro (art. 4 pkt 8 Pzp). Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług.

Wartość zamówienia
Wartością zamówienia na usługi bankowe lub inne usługi finansowe są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia związane z zawartą umową (art. 34 ust. 4 Pzp). W związku z tym wartością zamówienia, np. na kredyt, nie jest kwota kredytu, tj. wysokość środków pieniężnych, które zamawiający zamierza pozyskać. Zamawiający, dokonując ustalenia wartości zamówienia z należytą starannością, powinien przeprowadzić tzw. rozeznanie rynku i porównanie ofert kilku banków. Porównanie to powinno dotyczyć warunków kredytowych co do jednego typu kredytów, np. inwestycyjnych. Przyjęcie bowiem przy zamówieniu na kredyt inwestycyjny warunków dla kredytów hipotecznych może spowodować zaniżenie wartości szacunkowej zamówienia i zarzut braku należytej staranności.

Kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert
Jak w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia, także na usługi bankowe, jednym z kryteriów oceny ofert musi być cena. Niejednokrotnie, jak pokazuje praktyka, jest to jedyne kryterium. Czasami zamawiający podają w ramach tego kryterium także podkryteria. Takie działanie często nie jest dokonywane prawidłowo, a zamawiający osiąga inny efekt niż oczekiwany. Na przykład w jednej z SIWZ gmina zamieściła zapis: w ramach ceny 100%: oprocentowanie kredytu do 90%, jednorazowa prowizja bankowa do 10%. Do takiego zapisu można zgłosić dwa zastrzeżenia:
1) nie można używać słowa „do”, bo powoduje, że kryterium nie jest jednoznaczne, teoretycznie pozwala na uznaniowość zamawiającego,
2) w praktyce po podstawieniu danych liczbowych do takich podkryteriów – można otrzymać ofertę niekoniecznie najkorzystniejszą dla zamawiającego.
Warto więc, już na etapie przygotowywania SIWZ, dokonać analizy i przykładowych wyliczeń, aby uniknąć problemów.

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Czerwionka-Leszczyny
Status: Gmina miejsko-wiejska
województwo: śląskie
powiat: rybnicki
Urząd Gminy i Miasta
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
Telefon:  (48) 324295911
Faks:  (48) 324311760
E-mail:  ka@czerwionka-leszczyny.com.pl
WWW:  www.czerwionka-leszczyny.com.pl
WWW:  www.czerwionka-leszczyny.com.pl/bip
NIP: 6420009726

Urząd Miasta Rybnik

Rybnik
Status: Miasto na prawach powiatu
województwo: śląskie
powiat: Rybnik
Urząd Miasta
ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Telefon:  (48) 324392000
Faks:  (48) 324224124
E-mail:  rybnik@um.rybnik.pl
WWW:  www.rybnik.pl
WWW:  www.rybnik.pl/bip
NIP: 6420010758

Urząd Gminy Jankowice

Świerklany
Status: Gmina wiejska
województwo: śląskie
powiat: rybnicki
Urząd Gminy
ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice
Telefon:  (48) 324327500
Faks:  (48) 324327501
E-mail:  ug@swierklany.pl
WWW:  www.swierklany.pl
WWW:  bazagmin.pl/bip_swierklany
NIP: 6421018555

Urząd Gminy Gaszowice

Gaszowice
Status: Gmina wiejska
województwo: śląskie
powiat: rybnicki
Urząd Gminy
ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice
Telefon:  (48) 324327140
Faks:  (48) 324327141
E-mail:  ug@gaszowice.pl
E-mail:  ug.gaszowice@wp.pl
WWW:  www.gaszowice.pl
WWW:  gaszowice.bip.info.pl
NIP: 6422568855

Urząd Gminy Lyski

Lyski
Status: Gmina wiejska
województwo: śląskie
powiat: rybnicki
Urząd Gminy
ul. Dworcowa 1 A, 44-295 Lyski
Telefon:  (48) 324300051, 324300401, 324300404
Faks:  (48) 324300031
E-mail:  kancelaria@lyski.pl
WWW:  www.lyski.pl
WWW:  www.bip.lyski.iap.pl
NIP: 6422492454

Starostwo Powiatowe Rybnik

Rybnik
Status: Powiat ziemski
województwo: śląskie
Starostwo Powiatowe
ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik
Telefon:  (48) 324228300
Faks:  (48) 324228658
E-mail:  sekretariat@starostwo.rybnik.pl
WWW:  www.starostwo.rybnik.pl
WWW:  www.bip.starostwo.rybnik.pl
NIP: 6422590530

Urząd Gminy Wyry

Wyry
Status: Gmina wiejska
województwo: śląskie
powiat: mikołowski
Urząd Gminy
ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry
Telefon:  (48) 323256800, 323256804
Faks:  (48) 323256809
E-mail:  urzad@wyry.pl
WWW:  www.wyry.pl
WWW:  bip.wyry.pl
NIP: 6461014931

Urząd Gminy Ornontowice

Ornontowice
Status: Gmina wiejska
województwo: śląskie
powiat: mikołowski
Urząd Gminy
ul. Zwycięstwa 26 A, 43-178 Ornontowice
Telefon:  (48) 322355320, 322355321, 322355322
Faks:  (48) 322355323
E-mail:  ug@ornontowice.pl
WWW:  www.ornontowice.pl
WWW:  www.bip.ornontowice.pl
NIP: 9690881619

Urząd Miasta Mikołów

Mikołów
Status: Gmina miejska
województwo: śląskie
powiat: mikołowski
Urząd Miasta
Rynek 16, 43-190 Mikołów
Telefon:  (48) 323248500
Faks:  (48) 323248400
E-mail:  um@mikolow.eu
WWW:  www.mikolow.eu
WWW:  www.bip.mikolow.um.gov.pl
NIP: 6351002915

Urząd Miasta Łaziska Górne

Łaziska Górne
Status: Gmina miejska
województwo: śląskie
powiat: mikołowski
Urząd Miasta
pl. Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Telefon:  (48) 323248010, 323248011
Faks:  (48) 323248006
E-mail:  burmistrz@laziska.um.gov.pl
WWW:  www.laziska.pl
WWW:  www.laziska-gorne.bip.info.pl
NIP: 6351208485

Urząd Miasta Orzesze

Orzesze
Status: Gmina miejska
województwo: śląskie
powiat: mikołowski
Urząd Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze
Telefon:  (48) 323248800
Faks:  (48) 323248826
E-mail:  um@orzesze.pl
E-mail:  promocja@orzesze.pl
WWW:  www.orzesze.pl
WWW:  www.orzesze.bip.info.pl
NIP: 6351058198

Starostwo Powiatowe Mikołów

Mikołów
Status: Powiat ziemski
województwo: śląskie
Starostwo Powiatowe
ul. Żwirki i Wigury 4 A, 43-190 Mikołów
Telefon:  (48) 323248100
Faks:  (48) 323248147
E-mail:  kancelaria@powiat.mikolow.pl
WWW:  www.sip.mikolow.pl
WWW:  www.sp.mikolow.bipgov.info.pl
NIP: 6351575953

Urząd Miasta Knurów

Knurów
Status: Gmina miejska
województwo: śląskie
powiat: gliwicki
Urząd Miasta
ul. Ogana 5, 44-190 Knurów
Telefon:  (48) 322351017
Faks:  (48) 322351021
E-mail:  um@knurow.pl
WWW:  www.knurow.pl
WWW:  www.knurow.bip.info.pl
NIP: 6311001507

Urząd Gminy Gierałtowice

Gierałtowice
Status: Gmina wiejska
województwo: śląskie
powiat: gliwicki
Urząd Gminy
ul. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice
Telefon:  (48) 323011300
Faks:  (48) 323011306
E-mail:  urzadgminy@gieraltowice.pl
WWW:  www.gieraltowice.pl
WWW:  www.bip.gieraltowice.pl
NIP: 9691156990

Urząd Gminy Pilchowice

Pilchowice
Status: Gmina wiejska
województwo: śląskie
powiat: gliwicki
Urząd Gminy
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice
Telefon:  (48) 322356521
Faks:  (48) 322356938
E-mail:  ug@pilchowice.pl
WWW:  www.pilchowice.pl
WWW:  bip.pilchowice.pl
NIP: 6311021651

Urząd Miejski Sośnicowice

Sośnicowice
Status: Gmina miejsko-wiejska
województwo: śląskie
powiat: gliwicki
Urząd Miejski
Rynek 17/19, 44-153 Sośnicowice
Telefon:  (48) 322387191
Faks:  (48) 322387550
E-mail:  um@sosnicowice.pl
WWW:  www.sosnicowice.pl
WWW:  sosnicowice.i-gmina.pl
NIP: 6311004730

Urząd Miejski Pyskowice

Pyskowice
Status: Gmina miejska
województwo: śląskie
powiat: gliwicki
Urząd Miejski
ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice
Telefon:  (48) 323326000
Faks:  (48) 323326002
E-mail:  info@pyskowice.pl
WWW:  www.pyskowice.pl
WWW:  www.bip.pyskowice.pl
NIP: 6310012259

Urząd Gminy Rudziniec

Rudziniec
Status: Gmina wiejska
województwo: śląskie
powiat: gliwicki
Urząd Gminy
ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec
Telefon:  (48) 324000700
Faks:  (48) 324000703
E-mail:  gmina@rudziniec.pl
WWW:  www.rudziniec.pl
WWW:  rudziniec.biuletyn.net
NIP: 9690665318

Urząd Miejski Toszek

Toszek
Status: Gmina miejsko-wiejska
województwo: śląskie
powiat: gliwicki
Urząd Miejski
ul. Chrobrego 2, 44-180 Toszek
Telefon:  (48) 322334217
Faks:  (48) 322334141
E-mail:  info@toszek.pl
WWW:  www.toszek.pl
WWW:  umgtoszek.bip.org.pl
NIP: 9691124642

Urząd Gminy Wielowieś

Wielowieś
Status: Gmina wiejska
województwo: śląskie
powiat: gliwicki
Urząd Gminy
ul. Główna 25, 44-187 Wielowieś
Telefon:  (48) 322378500
Faks:  (48) 322378508
E-mail:  info@wielowies.pl
WWW:  www.wielowies.pl
WWW:  wielowiesgw.e-bip.pl
NIP: 9690042899

Starostwo Powiatowe Gliwice

Gliwice
Status: Powiat ziemski
województwo: śląskie
Starostwo Powiatowe
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice
Telefon:  (48) 323326600
Faks:  (48) 322310822
E-mail:  sekretariat@starostwo.gliwice.pl
WWW:  www.powiatgliwicki.pl
WWW:  www.bip.powiatgliwicki.pl
NIP: 6312213855

Urząd Miejski Będzin

Będzin
Status: Gmina miejska
województwo: śląskie
powiat: będziński
Urząd Miejski
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin
Telefon:  (48) 322677041, 322677042, 322677043, 322677044
Faks:  (48) 322679109
E-mail:  um@bedzin.pl
WWW:  www.bedzin.pl
WWW:  www.bedzin.bip.info.pl
NIP: 6250014503

Urząd Miasta Sławków

Sławków
Status: Gmina miejska
województwo: śląskie
powiat: będziński
Urząd Miasta
Rynek 1, 41-260 Sławków
Telefon:  (48) 322931552
Faks:  (48) 322931233
E-mail:  um@slawkow.pl
WWW:  www.slawkow.pl
WWW:  bip.umslawkow.finn.pl
NIP: 6292093878

Urząd Miasta Czeladź

Czeladź
Status: Gmina miejska
województwo: śląskie
powiat: będziński
Urząd Miasta
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
Telefon:  (48) 327637900
Faks:  (48) 327633694
E-mail:  czeladz@um.czeladz.pl
WWW:  www.czeladz.pl
NIP: 6251003163

Urząd Miasta Wojkowice

Wojkowice
Status: Gmina miejska
województwo: śląskie
powiat: będziński
Urząd Miasta
ul. Jana III Sobieskiego 290 A, 42-580 Wojkowice
Telefon:  (48) 327695066
Faks:  (48) 327695073
E-mail:  umw@wojkowice.pl
WWW:  www.wojkowice.pl
WWW:  www.wojkowice.4bip.pl
NIP: 6251005742

Urząd Gminy Psary

Psary
Status: Gmina wiejska
województwo: śląskie
powiat: będziński
Urząd Gminy
ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
Telefon:  (48) 322672121, 322672255
Faks:  (48) 322672120
E-mail:  urzad@psary.pl
WWW:  www.psary.pl
WWW:  www.bip.psary.pl
NIP: 6251610638

Urząd Gminy Bobrowniki

Bobrowniki
Status: Gmina wiejska
województwo: śląskie
powiat: będziński
Urząd Gminy
ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki
Telefon:  (48) 322877883, 322877887, 322877888
Faks:  (48) 322877486
E-mail:  sekretariat@bobrowniki.pl
E-mail:  bobrowniki@gminy.pl
WWW:  www.bobrowniki.pl
WWW:  bobrowniki.bip.info.pl
NIP: 6251027809

Urząd Gminy Mierzęcice

Mierzęcice
Status: Gmina wiejska
województwo: śląskie
powiat: będziński
Urząd Gminy
ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice
Telefon:  (48) 322887900
Faks:  (48) 322887055
E-mail:  gmina@mierzecice.pl
WWW:  www.mierzecice.pl
WWW:  www.mierzecice.bip.info.pl
NIP: 6491829282

Starostwo Powiatowe Będzin

Będzin
Status: Powiat ziemski
województwo: śląskie
Starostwo Powiatowe
ul. Sączewskiego 6, 42-500 Będzin
Telefon:  (48) 323680700
Faks:  (48) 322677933
E-mail:  powiat@powiat.bedzin.pl
WWW:  www.powiat.bedzin.pl
WWW:  www.bip.starostwo.bedzin.pl
NIP: 6252040870

Urząd Miasta Rybnik

Rybnik
Status: Miasto na prawach powiatu
województwo: śląskie
Urząd Miasta
ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Telefon:  (48) 324392000
Faks:  (48) 324224124
E-mail:  rybnik@um.rybnik.pl
WWW:  www.rybnik.pl
WWW:  www.rybnik.pl/bip
NIP: 6420010758

Urząd Miasta Żory

Żory
Status: Miasto na prawach powiatu
województwo: śląskie
Urząd Miasta
al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory
Telefon:  (48) 324348200, 324348100
Faks:  (48) 324351215
E-mail:  umzory@um.zory.pl
WWW:  www.zory.pl
WWW:  www.bip.zory.pl
NIP: 6511001647

Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

Jastrzębie Zdrój
Status: Miasto na prawach powiatu
województwo: śląskie
Urząd Miasta
al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie Zdrój
Telefon:  (48) 324785100
Faks:  (48) 324717070
E-mail:  miasto@um.jastrzebie.pl
WWW:  www.jastrzebie.pl
WWW:  www.bip.jastrzebie.pl
NIP: 6330011932

Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza
Status: Miasto na prawach powiatu
województwo: śląskie
Urząd Miejski
ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Telefon:  (48) 322956700, 322959400
Faks:  (48) 322625032
E-mail:  um@dabrowa-gornicza.pl
WWW:  www.dabrowa-gornicza.pl
WWW:  www.bip.dabrowa-gornicza.pl
NIP: 6290013898

Urząd Miejski Sosnowiec

Sosnowiec
Status: Miasto na prawach powiatu
województwo: śląskie
Urząd Miejski
al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec
Telefon:  (48) 322960600
Faks:  (48) 322960605
E-mail:  um@um.sosnowiec.pl
WWW:  www.sosnowiec.pl
WWW:  www.bip.um.sosnowiec.pl
NIP: 6440015167

Urząd Miejski Jaworzno

Jaworzno
Status: Miasto na prawach powiatu
województwo: śląskie
Urząd Miejski
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
Telefon:  (48) 326181500
Faks:  (48) 326181501
E-mail:  jaworzno@um.jaworzno.pl
WWW:  www.jaworzno.pl
WWW:  www.bip.jaworzno.pl
NIP: 6320008360

Urząd Miasta Mysłowice

Mysłowice
Status: Miasto na prawach powiatu
województwo: śląskie
Urząd Miasta
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon:  (48) 323171100
Faks:  (48) 322222565
E-mail:  um@myslowice.pl
WWW:  www.myslowice.pl
WWW:  www.bip.myslowice.pl
NIP: 2220012288